هنگامی که در نرم‌افزار اکسل مشغول تکمیل فایلی هستید، می‌توانید با استفاده از کلیدهای میانبر یا همان شرتکات‌های اکسل ، سریع‌تر به مقصود خود برسید.

در این مقاله با کلیدهای ترکیبی که شامل کلید Ctrl هستند، آشنا می‌شویم.

CTRL+PgUp , CTRL+PgDn

بین محیط‌های کاری یا همان worksheet ها جابجا می‌شویم.

CTRL+SHIFT+(

تمام ردیف‌های ناحیه‌ی انتخاب که در حالت پنهان یا hide قرار دارند را به حالت عادی باز می‌گرداند.

CTRL+SHIFT+&

حاشیه‌ی ناحیه‌ی انتخابی را به رنگ مشکی در می‌آورد.در واقع دور ناحیه کادر می‌شکد تا با بقیه‌ی سلول‌ها تمایز داشته باشد.

CTRL+SHIFT+-

ابتدا ناحیه‌ای که در آن توسط شرتکات CTRL+SHIFT+& حاشیه (Border) ایجاد شده باشد را انتخاب می‌نماییم و با زدن CTRL+SHIFT+- بردرهای داخل و روی این ناحیه از بین می‌روند.

CTRL+SHIFT+$

قبل اعداد علامت $ قرار می‌دهد. ضمناً اعداد منفی را داخل پرانتز قرار می‌دهد.

دقت کنید که این شرتکات برای یک سلول یا یک ناحیه قابل انجام است.اگر بعد از رفتن روی یک سلول این کلید ترکیبی را بزنیم فرمت را فقط به همین سلول اعمال می‌کند. و برای سلول بعدی این فرمت اعمال نمی‌شود ولی اگر ناحیه انتخاب کنیم و کلید ترکیبی را بزنیم برای تمام سلول‌ها فرمت اعمال می‌شود.

CTRL+SHIFT+%

فرمت اعداد ناحیه را با درصد نمایش می‌دهد.

CTRL+SHIFT+^

اعداد را با نماد علمی نمایش می‌دهیم.

در نماد علمی یک عدد را به شکل ضرب دو عدد می‌نویسیم. عدد اول عددی بین 1 تا 10 است و عدد دومی توانی است برای عدد 10 تا با ضرب شدن در عدد اول، عدد اولیه به دست آید. مثلاً 11 به شکل 1.1E+1 و در اکسل به صورت 1.1E+1 نوشته می‌شود.

CTRL+SHIFT+#

فرمت اعداد به صورت روز، ماه، سال نوشته می‌شود.

CTRL+SHIFT+@

فرمت اعداد ناحیه‌ی انتخابی را به صورت ساعت در می‌آورد. با تایپ 15:20 برایتان 3:20PM نمایش داده می‌شود.

CTRL+SHIFT+!

اعداد را به صورت سه رقم، سه رقم جدا می‌کند. همچنین اعداد اعشاری را تا دو رقم نمایش می‌دهد و برای نمایش از روش گرد کردن استفاده می‌کند.

در گرد کردن اعداد و نمایش تا دو رقم اعشار، اگر رقم سوم از 4 بیشتر بود رقم دوم یکی اضافه می‌شود. در غیر این صورت رقم دوم تغییری نمی‌کند.

CTRL+SHIFT+*

هنگام زدن این شرتکات جدولی که توسط شرتکات‌های دیگر فرمت گرفته است و کنار سلول فعال (سلولی که هنگام زدن شرتکات در آن قرار داریم) است به حالت انتخاب در می‌آید.

CTRL+SHIFT+:

زمان فعلی سیستم را نمایش می‌دهد.

CTRL+SHIFT+"

مقدار سلول را از سلول بالایی خود کپی می‌کند.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

دایلاگ‌باکس Insert را نمایش می‌دهد. با راست کلیک روی سلول و انتخاب Insert نیز می‌توان به این دایلاگ‌باکس رسید.

CTRL+Minus (-)

دایلاگ‌باکس Delete را نمایش می‌دهد. با راست کلیک روی ناحیه‌ی انتخابی و انتخاب گزینه‌ی Delete نیز می‌توان به این دایلاگ‌باکس رسید.

CTRL+;

تاریخ فعلی را نمایش می‌دهد.

CTRL+1

دایلاگ‌باکس فرمت سلول فعال را نمایش می‌دهد.

CTRL+2

فرمت ضخیم شدن یا همان Bold را حذف یا اعمال می‌کند.

CTRL+3

فرمت کج نوشته شدن متن یا همان Italic را حذف یا اعمال می‌کند.

CTRL+4

فرمت خط کشی زیر متن یا همان Underlining را حذف یا اعمال می‌کند.

CTRL+5

فرمت خط کشی روی متن را حذف یا اعمال می‌کند.

CTRL+8

گروه هایی که توسط تب Data و بخش Outline ایجاد شده است را آشکار می‌کند یا بالعکس.

CTRL+9

سطرهای انتخاب شده را پنهان می‌کند. البته با دبل کلیک روی بین شماره‌ی سطرهای حذف شده، یکی یکی آشکار می‌شوند. حال اگر سطر بالای بازه‌‌‌‌ی انتخابی و سطر پایین آن را انتخاب کنیم و روی شماره‌ی بین این دو سطر دبل‌کلیک کنیم کل سطرها با هم از حالت hide یا مخفی در می‌آیند.

CTRL+0

ستون‌های انتخابی را پنهان می‌کند.