عبارت RoHS به صورت خلاصه مخفف Restriction of Hazardous Substances و به معنای محدودیت در استفاده از مواد خطرناک است. اما عبارت کامل‌تر به معنی محدودیت استفاده از مواد خاص خطرناک در تجهیزات اکتریکی و مکانیکی است.

اتحادیه‌ی اروپا در فوریه‌ی سال 2003 در حرکتی هماهنگ برای حفاظت از محیط زیست به فکر تصویب استاندارد و قوانین خاص افتاد و در 1 ژولای سال 2006 قانونی در این خصوص تصویب شد. همکاری WEEE که مسئول از بین بردن یا بازیافت زباله‌های الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی است در شناسایی مواد خطرناک و درصدی که می‌توان به عنوان محدوده‌ی مجاز در نظر گرفت، حائز اهمیت است.

در نهایت طبق قوانین تصویب شده استفاده از مواد مختلف به جز 6 عنصر خطرناک مجاز است. محصولات جدید الکترونیکی و الکتریکی نباید حاوی درصدی بالایی از مواد خطرناک باشند که شامل سرب، جیوه، کادمیوم، ترکیبات کروم شش بار مثبت، پلی برومینات بی فنیل (PBB) و پلی برومینات دی فنیل اتر(PBDE) که بازدارنده‌های اشتعال هستند، باشند. در صورتی که مقدار استفاده شده بیش از حد مجاز باشد، از فروش محصولات در بازار اروپا ممانعت به عمل می‌آید.

معمولاً RoHS را به صورت /ˈrɒs/ (رُس) و حتی (رُش) /ˈrɒʃ/, تلفظ می‌کنند. لوگوی آن از آغاز تا به امروز تغییرات زیادی داشته و شکل‌های ساده و پیچیده‌ای به خود گرفته است. برخی از لوگوهای آن را با هم مرور کنیم تا برچسب‌های احتمالی سازگاری با RoHS را بشناسیم.

RoHS چیست؟

RoHS چیست؟

RoHS چیست؟

RoHS چیست؟

RoHS چیست؟

RoHS چیست؟

RoHS چیست؟

RoHS چیست؟

RoHS چیست؟

RoHS چیست؟

RoHS چیست؟